O projektu

Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky
Reg.číslo: CZ.2.16/3.1.00/22169

Projekt je realizován z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Výzvy 02, Prioritní osy 3 Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Projekt klade za cíl rozšířit a modernizovat prostorové i přístrojové vybavení tak, aby mohly vzniknout výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky. Laboratoře budou studovat  buněčné procesy u dědičných metabolických poruch na morfologické úrovni i pomocí velmi citlivé LC-MS/MS technologie.

Výsledky výzkumů by pak mohly vést k novým diagnostickým postupům či léčbě pro tato dosud obtížně léčitelná a často smrtelná onemocnění.

Projekt spočívá jednak v rekonstrukci prostor pro laboratoř tkáňových kultur a jednak v dovybavení laboratoře tkáňových kultur a stávající laboratoře buněčné biologie a laboratoře metabolitů ÚDMP.

Na realizaci se převážně podílí zaměstnanci žadatele, stavební práce a nákup přístrojů jsou zadány ve výběrovém řízení.

Globální cíle

Globálním cílem projektu je rozšíření a modernizace prostorového a přístrojového vybavení, které umožní studium základních buněčných procesů u dědičných metabolických poruch na plně integrované a komplexní úrovni.

Postupné cíle

K tomuto hlavnímu cíli musí projekt splnit tyto postupné cíle:

 • zvýšit užitné podlahové plochy pracoviště pracovními úpravami v budově Havlova ústavu patologické anatomie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • dovybavit pracoviště přístroji a zařízením pro tkáňové kultury a buněčnou biologii, softwarem pro analýzu obrazu a hmotnostním spektrometrem.

Splněním těchto postupných cílů dojde k:

 • vytvoření vysokokapacitní laboratoře tkáňových kultur a kryobanka
 • rozšíření kapacity a částečně i spektra mikroskopických a obrazově analytických technik
 • zvýšení kapacity laboratoře pro buněčně biologické studie
 • zavedení vysoce citlivé LC-MS/MS pro výzkumné účely a rozšíření spektra aplikací pro biomedicínský výzkum čímž dojde ke zvýšení výzkumného potenciálu na úrovni metabolomiky
 • podrobné analýze provozu výzkumných laboratoří se zázemím buněčných kultur a metabolomiky.

Souhrnným efektem jednotlivých výstupů projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti pracoviště v evropském výzkumném prostoru.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

 • stavební práce bourací a sanační
 • stavební práce konstrukční
 • výběrová řízení
 • nákup přístrojů a jejich instalace
 • publicita, administrativní vedení projektu
 • funkční propojení laboratoří se stávajícími pracovišti ÚDMP a ostatními pracovišti, které se zabývají buněčnou biologií a metabolomikou.